Ẹscụlẹntạ,$140,Plạn,Díạmọnd,Cọlọcạsíạ,Ẹlẹphạnt,/flourishy866342.html,Hẹạd,Ẹạr,plạnts,Health Household , Health Care , Alternative Medicine,Lívẹ,3,miracleworker.net Ẹscụlẹntạ,$140,Plạn,Díạmọnd,Cọlọcạsíạ,Ẹlẹphạnt,/flourishy866342.html,Hẹạd,Ẹạr,plạnts,Health Household , Health Care , Alternative Medicine,Lívẹ,3,miracleworker.net 3 plạnts Ẹlẹphạnt Ẹạr Díạmọnd Now on sale Hẹạd Plạn Lívẹ Ẹscụlẹntạ Cọlọcạsíạ 3 plạnts Ẹlẹphạnt Ẹạr Díạmọnd Now on sale Hẹạd Plạn Lívẹ Ẹscụlẹntạ Cọlọcạsíạ $140 3 plạnts Ẹlẹphạnt Ẹạr Díạmọnd Hẹạd Cọlọcạsíạ Ẹscụlẹntạ Lívẹ Plạn Health Household Health Care Alternative Medicine $140 3 plạnts Ẹlẹphạnt Ẹạr Díạmọnd Hẹạd Cọlọcạsíạ Ẹscụlẹntạ Lívẹ Plạn Health Household Health Care Alternative Medicine

3 plạnts Ẹlẹphạnt Ẹạr Díạmọnd Now on 40% OFF Cheap Sale sale Hẹạd Plạn Lívẹ Ẹscụlẹntạ Cọlọcạsíạ

3 plạnts Ẹlẹphạnt Ẹạr Díạmọnd Hẹạd Cọlọcạsíạ Ẹscụlẹntạ Lívẹ Plạn

$140

3 plạnts Ẹlẹphạnt Ẹạr Díạmọnd Hẹạd Cọlọcạsíạ Ẹscụlẹntạ Lívẹ Plạn

|||

Product description

Color:3 plạnts

Ẹlẹphạnt Ẹạr Díạmọnd Hẹạd Cọlọcạsíạ Ẹscụlẹntạ Lívẹ Plạnt 3-Ínch Dẹẹp Pọt Yạrd .Yọụ Wíll Bẹ Rẹcẹívíng 1 Plạnt Bẹtwẹẹn 3 amp; 8 Ínchẹs Ín Ạ 3-Ínch Dẹẹp Pọt.Lẹạvẹs Wíll Grọw Nícẹ Ạnd Lạrgẹ.Mạkẹs Fọr Ạn Ẹxcẹllẹnt Gíft.Wẹ Wọụld Líkẹ Tọ Ínfọrm Yọụ Thạt Thẹ Ítẹm Thạt Ís Bẹíng Sọld Ís Nọt Thẹ Sạmẹ Ạs Thẹ Píctụrẹ, Bụt Ís Sọmẹthíng Símílạr Ạnd Nọt Nẹcẹssạríly Ídẹntícạl.Cọlọcạsíạ 'Díạmọnd Hẹạd' Hạs Lạrgẹ Dạrk Pụrplẹ / Blạck Lẹạvẹs Wíth Ạ Spẹctạcụlạr Glọssy Fínísh Ạnd Sẹmí-Glọssy Dạrk Bụrgụndy Pẹtíọlẹs (Stẹms). Thẹ Rọyạl Hạwạííạn Cọlọcạsíạ Sẹríẹs Hạs Ạ Tídy Clụmpíng Hạbít. Pẹrfẹct Fọr Lạrgẹ Cọntạínẹrs, Lạndscạpẹd Bẹds, Ạnd Pọnd-Sídẹ Plạntíngs. Líght 65%-73% Shạdẹ, Líkẹs Hígh Líght Bụt Wíll Dọ Rẹạsọnạbly Wẹll Ín 80% Shạdẹ. Grọws 4 - 5 Fẹẹt. Zọnẹs 7B - 11. Yọụ Wíll Bẹ Rẹcẹívíng 1 Plạnt Bẹtwẹẹn 3 amp; 8 Ínchẹs Ín Ạ 3-Ínch Dẹẹp Pọt.

3 plạnts Ẹlẹphạnt Ẹạr Díạmọnd Hẹạd Cọlọcạsíạ Ẹscụlẹntạ Lívẹ Plạn

Please select an Excel (.xls; .xlsx) or CSV file (.txt; .csv; .tab):
Reset shopping cart prior to importing:
The first line contains labels; ignore them:
Number of the column with the article number:
Number of the column with the quantity:
Separation characters (relevant for *.csv files):